Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

 

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 918 128 628 ; +421 908 059 990. Alebo pošlite email na: info@spinout.sk.

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

………………..

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Firo tour s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 918 128 628 ; +421 908 059 990, poslaním e-mailu na adresu: info@spinout.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava – mestská časť Rača 831 06.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným na adrese sídla spoločnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posúdenie vplyvu

na ochranu osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 1. Základné pojmy
 2. Systematický opis plánovaných spracovateľských operácii a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ;
 3. Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácii vo vzťahu k účelu;
 4. Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré vyplýva zo samotnej podstaty zamýšľaného spracúvania osobných údajov;
 5. Opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením;
 6. Zohľadnenie práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa zamýšľané spracúvanie týka.

 

 

 

Význam skratiek používaných v dokumente: 

Osobné údaje 

IS Informačný systém 

ID Identifikačné údaje; Identifikátor

AIS Automatizovaný informačný systém 

DIS Dokumentárny informačný systém 

BP Bezpečnostný projekt 

TP Technické prostriedky používané na spracúvanie osobných údajov 

IT Informačné technológie 

VT Výpočtová technika 

PC Osobný počítač 

OS Operačný softvér 

HW Hardware 

SW Software 

LAN Lokálna počítačová sieť 

ASW Aplikačný SW /funkčný programový celok pre manipuláciu s údajmi/ 

AV Antivírový software 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

PO Požiarna ochrana 

CO Civilná ochrana 

EPS Elektrická požiarna signalizácia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

SHZ Stabilné hasiace zariadenie 

GDPR General Data Protection Regulation

 

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,

prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky,

zástupcom prevádzkovateľa každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje prevádzkovateľa so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v tretej krajine,

sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve a v súlade so zákonom,

oprávnenou osobou každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení,

treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou,

príjemcom každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom môže byť aj tretia strana; prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje a úrad, ktorý plní úlohy ustanovené zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

spracúvaním osobných údajov vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi sa podľa prvej vety rozumie

poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,

sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,

zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky,

likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,

blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom,

informačným systémom osobných údajov informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania,

účelom spracúvania osobných údajov vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

podmienkami spracúvania osobných údajov prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania,

biometrickým údajom osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná; biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza DNA,

všeobecne použiteľným identifikátorom trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch,

adresou súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, do ktorého patria názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu,

anonymizovaným údajom osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,

priestorom prístupným verejnosti priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon,

členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

verejným záujmom dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.

 

 1. Systematický opis plánovaných spracovateľských operácii a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ

Profil prevádzkovateľa:

 

Spinout, s.r.o.

Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava – mestská časť Rača 831 06

 

1/ Informačný systém: IS Mzdy a personalistika                      

 

Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch mzdy a personalistika

Aj osobitné kategórie osobných údajov a to hlavne z dôvodu evidencie rodných čísel.

 • meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy,
 • informácie o poistení a čísla bankových účtov,
 • informácie o vykonanej práci a mzde,
 • vybrané informácie o zdravotnom stave – register úrazov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • na prácu, oznámenia o lekárskych ošetreniach a o PN, osobný dotazník
 • fotografia

O rodinných príslušníkoch zamestnancov sa spracovávajú údaje:

 • meno, priezvisko a titul, národnosť, dátum a miesto narodenia, kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy, rodné číslo, informácie o príjme ( pre potreby soc. dávok)

Tieto údaje prevádzkovateľ spracúva v dokumentoch za účelom:

 • vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov
 • uchádzači o zamestnanie
 • kniha návštev
 • dochádzky

Zoznam osobných údajov pre aplikačný softvér:

 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu,
 • obchodné meno, ak sa jedná o PO alebo FO – podnikateľa,
 • číslo bankového účtu, kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

 

2/ Informačný systém: IS Účtovníctvo a účtovné doklady

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • vedenia účtovníctva

Zoznam osobných údajov pre aplikačný softvér:

 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu, IČO, ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa,
 • číslo účtu, kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

 

3/ Informačný systém: IS Registratúra

V IS Správa registratúry sú aj osobitné kategórie osobných údajov a to hlavne z dôvodu evidencie rodných čísel.

 • meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • evidencia došlej a odoslanej pošty

4/ IS Klienti

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

 • meno, priezvisko,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • evidencie klientov

5/ IS Eshop

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

 • meno, priezvisko,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • evidencie klientov pre zasielanie elektronický obchod

6/ IS Kamery

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

 • Video
 • Fotografia

 

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • Bezpečnosť na prevádzke

Priestor je označený ako monitorovaný a záznam sa ukladá maximálne 15 dní po sebe.

7/ IS Marketing

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

 • meno, priezvisko,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • evidencia klientov v oblasti marketingu

8/ IS Dochádzkový systém 

V IS nie sú osobitné kategórie osobných údajov.

 • meno, priezvisko,
 • kontakty /telefón, e-mail a pod…/, kontaktné adresy

Tieto údaje prevádzkovateľ spracováva v aplikačnom softvéri a v dokumentoch za účelom:

 • evidencia dochádzky
 1. Posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácii vo vzťahu k účelu

Prevádzkovateľ implementuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne jeho systémy budú spracúvať len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné (a žiadne iné) pre každý konkrétny účel spracúvania. Rovnako tieto systémy musia zabezpečiť, že sa údaje nebudú spracúvať neobmedzene, ale len na nevyhnutnú dobu. Rovnako musia takéto opatrenia zabezpečiť, aby osobné údaje neboli štandardne prístupné neobmedzenému počtu zamestnancov prevádzkovateľa, ale len zamestnancom, ktorí nevyhnutne potrebujú prístup k týmto osobným údajom. 

 

 1. Posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb, ktoré vyplýva zo samotnej podstaty zamýšľaného spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ si uvedomuje dôležitosť ochrany informácií, ktoré sú dôležité pre činnosť organizácie a napĺňanie podnikateľského zámeru, je rozhodnutá chrániť si svoje dobré meno a kvalitu poskytovaných služieb. Z tohto dôvodu prijala Bezpečnostnú politiku IT, ktorá popisuje spôsob zaistenia celkovej bezpečnosti IS. Ďalej sa zaväzuje splniť všetky požiadavky legislatívy platnej v Slovenskej republike, zmluvné požiadavky finančné a organizačné podmienky potrebné na realizáciu bezpečnostných opatrení, vzdelávať a školiť všetkých zamestnancov s cieľom zvyšovať povedomie o bezpečnosti.

 

Po uplatnení zásad a opatrení uvedených v dokumentácii zostanú nekryté nasledovné riziká:

 • odcudzenie alebo zničenie osobných údajov pri násilnom preniknutí cudzích osôb do priestorov prevádzkovateľa,
 • zničenie, alebo poškodenie písomností a počítačov vplyvom poruchy sieťových rozvodov,
 • zničenie objektu prevádzkovateľa a v ňom uložených AIS a DIS požiarom, záplavou alebo inou živelnou pohromou.

 

 1. Opatrenia na riešenie rizík vrátane (právnych) záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením

Technické opatrenia

 

Osobné údaje je potrebné ukladať do tzv. zabezpečených priestorov prevádzkovateľa a chrániť ich pred prístupom neoprávnených osôb. Všetky priestory prevádzkovateľa je potrebné zabezpečiť pred neoprávneným vstupom použitím vhodných zábranných prostriedkov (bezpečnostné mreže a pod.),

ako aj ochrannými mechanizmami (alarmy, zámky a pod. ).

Monitory v jednotlivých kanceláriách umiestniť tak, aby sa so spracúvanými osobnými údajmi nemohla oboznámiť neoprávnená osoba pri vstupe do miestnosti. Ak sa inak nedá, tak používať privátne filtre na obmedzenie výhľadu nepovolaným osobám.

 

Tie aktíva, ktorých činnosť si nevyžaduje častú prítomnosť prevádzkovateľa uzamknúť a v pravidelných intervaloch kontrolovať.

 

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je plnenie zákona o ochrane pred požiarmi

– prevádzka je vybavená hasiacou technikou.

 

Ochrana pred neoprávneným prístupom

 

Zabezpečenie šifrovania údajov, aby sa správa webhostingu nedostal k prístupovým údajom. Zabezpečiť, pokiaľ je možné, aby pri pripojený externého konzultanta spoločnosti cez vzdialený prístup sa nemohol oboznámiť so žiadnymi osobnými údajmi – uzavrieť dokument obsahujúci osobné údaje.

 

Riadenie prístupu oprávnených osôb

 

Cieľom tohto typu opatrení je umožniť prístup do informačných systémov len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám.

Zriadenie prístupu vykonáva prevádzkovateľ spoločnosti, pričom dbá na dodržiavanie požiadavky, že prístup by mal mať používateľ len do tých častí informačného systému, ktoré nevyhnutne potrebuje.

 

 

Udelenie prístupových práv vykonáva prevádzkovateľ spoločnosti, pričom:

– každý používateľ má jedinečné ID, aby bola zabezpečená zodpovednosť, resp. preukázateľnosť vykonaných činností v rámci informačného systému.

 

Používateľské ID je potrebné pravidelné kontrolovať, minimálne v intervale jedenkrát za 6 mesiacov.

 

 

Ochrana proti škodlivému kódu a sieťová bezpečnosť

 

Prijaté opatrenia proti škodlivému kódu prevádzkovateľ implementuje na úrovni:

– detekcie škodlivého kódu

– opravného softvéru a riadenia zmien, ako súčasť bezpečnostných opatrení pre riadenie zmien

– primeranom prístupe pracovníkov k informačným systémom.

 

V podmienkach prevádzkovateľa je zakázané používanie neautorizovaného softvéru. Tento môže byť obstarávaný len z dôveryhodných zdrojov a to tak, aby nedošlo k porušeniu autorských práv. Všetky pracovné stanice musia byť opatrené antivírusovým detekčným softvérom, ako aj nápravným softvérom a to pre potreby automatickej: kontroly všetkých súborov a médií (archívne, záložné a pod.), kontroly elektronickej pošty a kontroly webovej stránky prevádzkovateľa.

 

Súbory s definíciami škodlivého kódu a skenovacie procesy antivírusového softvéru musia byť pravidelne aktualizované, minimálne však v intervale jedenkrát za deň.

Pre potreby filtrovania prenosu a blokovania neautorizovaného prístupu k aktívam prevádzkovateľa je potrebné, aby pracovné stanice boli zabezpečené firewallom.

 

 

Zálohovanie

 

Zálohovanie databáz počítačového systému je proces, pri ktorom sa vytvorí kópia všetkých databázových súborov programu alebo jej najdôležitejšej časti, nevyhnutná na obnovu funkčnosti všetkých databáz v prípade jeho havárie, poruchy alebo krádeže počítača.

Na vytvorenie zálohových súborov sa najčastejšie používajú štandardné komprimačné algoritmy akými sú napr. ZIP, RAR.

 

Periodicita zálohovania:

 1. Denné zálohovanie (prevádzkové) – vykonávanie denných záloh na ten istý pevný disk počíta na ktorom je umiestnený program a to každý deň po ukončení práce v aplikačnom programe prostredníctvom funkcie aplikačného programu.
 2. Týždenné/ Mesačné zálohovanie (archivačné) – vykonávanie záloh na externé médium – server. Zálohy slúžiace na archiváciu dát, vytvárajú sa v pravidelnom intervale. Zálohovanie na externé médiá je bezpečnejší spôsob, ktorý eliminuje riziká technickej alebo inej poruchy pevného disku. Na druhej strane je ale vyššie riziko narušenia údajov, nakoľko sa údaje nachádzajú na viacerých médiách.

 

 

Likvidácia osobných údajov

 

Oprávnená osoba je oprávnené spracúvať osobné údaje iba počas doby nevyhnutej pre dosiahnutie daného účelu. Po skončení účelu spracúvania je potrebné zabezpečiť likvidáciu dokladov obsahujúcich osobné údaje vedené v písomnej forme na papieri, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak !

 

! Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje zlikvidovať, keď sa naplní účel spracúvania !

 

 

Spôsoby likvidácie osobných údajov:

 1. papierová podoba: fyzicky zničiť v škartačnom stroji, pokiaľ likvidujeme len časť údajov – textu

na papierovom nosiči, je nutné tento údaj začierniť spôsobom, aby nebolo možné odhaliť jeho obsah

 1. elektronická podoba: trvalé vymazanie zo servera, pevného disku, prekrytie osobných údajov prázdnymi znakmi, alebo iným textom.

 

Aktualizácia OS a programového aplikačného vybavenia

 

Je zabezpečená pravidelná aktualizácia OS a aplikačných programov, antivírusového systému z prostredia internetu.

Pravidelná aktualizácia umožňuje užívateľovi využívať najnovšie verzie softvérových aplikácií a antivírusovú ochranu. Používateľ je upozornený na automatickú aktualizáciu a možnosť jej nainštalovania reštartovaním systému ihneď alebo pri jeho vypnutí.

 

Organizačné opatrenia – Personálne opatrenia

 

Cieľom personálnych opatrení na zaistenie ochrany osobných údajov je zredukovať riziko ľudského zlyhania pri ochrane osobných údajov, najmä takých prejavov, ako odcudzenie, strata, po škodenie, zmena, rozširovanie, neoprávnené zverejňovanie osobných údajov alebo ich poskytovanie neoprávneným osobám.

 

 

Medzi základné opatrenia patria najmä:

 1. a) Nakladať s osobnými údaje smú len oprávnené osoby konkrétneho pracoviska. Spracovávanie údajov musí byť v súlade so zákonom ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. b) Zabezpečiť, aby prístup k osobným údajom v IS mali iba oprávnené osoby, a prevádzkovateľ.
 3. c) Používanie technických prostriedkov pre spracúvanie osobných informácii je povolené iba osobám oprávneným oboznamovať sa s osobnými informáciami. Zamestnanci, ktorý majú pridelené technické prostriedky, sú zodpovední za ich správny chod a musia dodržiavať všetky zásady práce s nimi.
 4. d) Každá oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti nemajú, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi – IT technik. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

 

Pri narušení informačnej bezpečnosti v oblasti informačného systému a miestnej siete činnosti koordinuje poverený informatik . Pri narušení informačnej bezpečnosti v oblasti dokumentov, telefónnych a mobilných sietí koordinuje činnosti poverený pracovník.

 

 

Riadenie prístupu oprávnených osôb k IS

 

Ochrana počítača pred nepovolaným prístupom stanovením pravidiel pre IS prevádzkovateľa pomocou vstupných hesiel do LAN / WIFI siete, PC systému ako aj aplikačných programov.

 

Používať najmä:

 • heslo pre prihlásenie sa do operačného systému počítača
 • zabezpečenie pomocou kľúča počítača
 • heslo pri vstupe do aplikačného programu
 • do budúcnosti riešiť prístup k PC niektorými z moderných hardvérových prostriedkov (čipové karty, hardvérový kľúč)
 • iné heslá pre rôzne úrovne vstupu do informačného systému, ktoré sa pravidelne menia.

 

 

Cieľom tohto typu opatrení je umožniť prístup do sieťových zdrojov a informačných systémov prevádzkovateľa len autorizovaným používateľom a oprávneným osobám.

 

 

Vstupné a prihlasovacie heslá

 

Oprávnená osoba je povinná počítač, na ktorom spracúva osobné údaje, zabezpečiť heslom v súlade s ustanoveniami príslušnej bezpečnostnej dokumentácie, to znamená heslo sa musí mať min. 6 znakov a musí sa skladať z kombinácií písmen a čísiel, malých a veľkých písmen resp. špeciálnych znakov (+,*,@, &,#…).

 

 

Organizácia spracúvania osobných údajov

 

Manipulácia s papierovou dokumentáciou

Osobné údaje sú v informačnom systéme spracúvané aj neautomatizovaným spôsobom v písomnej podobe na papieri uložené v papierových zakladacích obaloch. Tieto dokumenty oprávnená osoba ukladá do uzamykateľných kontajnerov, alebo do iných uzamykateľných zariadení a v uzamykateľnej miestnosti. Dokumenty obsahujúce osobné údaje musia byť v čase neprítomnosti oprávnenej osoby neprístupné, a to buď uzamknutím miestnosti alebo skrine do ktorých sú osobné údaje vkladané. V žiadnom prípade nesmú doklady obsahujúce osobné údaje byť počas neprítomnosti oprávnenej osoby prístupné komukoľvek, kto vojde do miestnosti v ktorom sa spracúvajú osobné údaje. Oprávnená osoba je povinná dvere, kde sú umiestnené PC a informačné systémy obsahujúce osobné údaje, pri svojom odchode z pracoviska, ak sa na pracovisku nenachádza už žiadna oprávnená osoba, uzamknúť a zavrieť okná.

 

Prenášanie písomností obsahujúcich osobné údaje

 

 1. a) Písomnosti s osobnými údajmi v podobe objednávok, faktúr, potvrdení o platbe je možné prenášať mimo pracoviska výhradne v zalepenej obálke alebo uzavretom obale, s otvorom prelepeným lepiacou páskou a priečne opečiatkovaným pečiatkou prevádzky a podpisom oprávnenej osoby.
 2. b) Takto pripravené písomnosti prenáša len na túto činnosť poverený personál prevádzkovateľa.
 3. c) Písomnosti obsahujúce osobné údaje sa v prípade potreby zasielania, posielajú výhradne len doporučenou poštovou zásielkou prvou triedou alebo kuriérom.
 4. d) V prípade, že prevádzkovateľ dostane zásielku obsahujúce osobné údaje v poškodenom obale, preverí dôvod poškodenia u doručujúcej osoby a odsúhlasí obsah zásielky s odosielateľom.

Rozmnožovanie písomností obsahujúcich osobné údaje

 1. a) Rozmnožovaním sa rozumie opakovaná tlač dokumentov z automatizovaného systému, vyhotovovanie fotokópií, odpisov a výpisov písomností s citlivými osobnými údajmi.
 2. b) Rozmnožovať písomnosti môže zodpovedná osoba alebo ňou poverená osoba, ktorá je oprávnená na prácu s osobnými údajmi v IS. Táto osoba je povinná tlačiť a kopírovať dokumenty tak, aby sa s nimi neoprávnená osoba nemohla oboznámiť – výstup z tlačiarne nesmie oprávnená osoba nechať voľne položený v zásobníku tlačiarne. Akýkoľvek výstup z tlačiarne, ktorý nie je a nebude predmetom ďalšieho spracúvania musí oprávnená osoba zlikvidovať skartovaním.

 

Úlohy a povinnosti prevádzkovateľa pri práci s automatizovaným IS

 

 1. a) Oprávnená osoba využíva k spracúvaniu osobných údajov len tie aktíva, ktoré boli prevádzkovateľom schválené. Je neprípustné k spracúvaniu používať súkromné notebooky, mobily bez toho, aby určený pracovník prevádzkovateľa –poverený pracovník IT takéto použitie schválil.
 2. b) Priebežne počas práce s IS sleduje jeho činnosť a prípadné nekorektné správanie konzultuje s nadriadeným, prípadne s pracovníkom IT.
 3. c) Oprávnená osoba je povinná v prípade podozrenia výskytu technickej poruchy na elektronických technických zariadeniach, ktorá by mohla mať za následok narušenie bezpečnosti osobných údajov, neodkladne informovať svojho zodpovedného pracovníka IT.
 4. d) Oprávnená osoba pri práci s PC nesmie ignorovať tzv. varovné správy alebo príznaky chýb, či inú nesprávnu alebo neobvyklú činnosť PC, ale takúto „odchýlku“ bezodkladne nahlásiť osobe, ktorá je zodpovedná za údržbu a servis počítačov, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje t.j. pracovníkovi IT.
 5. e) Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom PC, je oprávnená osoba povinná zabezpečiť, aby obrazovky monitora nesprístupňovali osobné údaje dotknutých osôb iným fyzickým osobám (napr. komukoľvek kto vojde do miestnosti, kde sa spracúvajú osobné údaje).
 6. f) Oprávnená osoba sa musí vyvarovať konaniu, ktoré by malo za následok infikovanie počítača škodlivými kódmi, sťahovaniu spoločensky neprípustného obsahu a inštalácii softvéru, ak tento nebol vopred prevádzkovateľom schválený.
 7. g) Oprávnená osoba je povinná používať technické prostriedky tak, aby sa neumožnilo zdieľanie dát chránených autorskými právami ako aj osobných údajov iným používateľom siete internet.
 8. h) Oprávnená osoba nesmie použiť aktíva prevádzkovateľa na akýkoľvek neoprávnený útok, pokus o útok alebo prienik do iných informačných systémov a obdobnej prevádzkovateľom neschválenej alebo protiprávnej činnosť.
 9. i) Oprávnená osoba smie používať technické prostriedky prevádzkovateľa na súkromné účely len s jeho súhlasom. Pomocný obslužný personál nesmie mať prístup k informačnému systému. V neprítomnosti oprávnených osôb musí byť priestor s IS uzamknutý a prístup do počítača musí byť chránený heslom.
 10. j) Oprávnená osoba je povinná dbať na to, aby svojim chovaním nespôsobila inú, nemateriálnu ujmu, poškodenie dobrého mena a povesti prevádzkovateľa.
 11. k) Zdržiavanie sa osôb vrátane oprávnených, v priestoroch, kde sa nachádzajú informačné systémy obsahujúce osobné údaje, po pracovnej dobe je možné iba so súhlasom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.

 

Zásady pre používanie prenosných počítačov

 1. a) V prípade práce s prenosným počítačom súbory s osobnými údajmi, dôvernými informáciami ukladať len v nevyhnutných prípadoch. Používateľ zodpovedá za fyzickú ochranu prenosného zariadenia proti krádeži, zneužitiu, poškodeniu.
 2. b) Je zakázané pracovať s dôvernými informáciami a osobnými údajmi na verejne prístupných miestach. (kaviarne, čakárne a pod.)
 3. c) Súbory s osobnými údajmi a dôvernými informáciami uložené na fyzickom médiu počas presunu musia byť uložené v šifrovanej forme, šifrovanej pomocou špecializovaného softvéru použitím dostatočne silného kryptografického algoritmu, alebo spustiteľné len špeciálnou aplikáciou.
 4. d) V prípade, ak oprávnená osoba pracuje s osobnými údajmi prevádzkovateľa v domácom prostredí nesmie za týmto účelom využívať súkromné e – mailové schránky na voľne dostupných e – mailových serveroch, ale výlučne pracovné e – mailové schránky. Taktiež musí prijať také opatrenia, aby osobné údaje spracúvané v domácom prostredí neboli neoprávnené sprístupnené, poskytnuté, zverejnené resp. aby nedošlo k akýmkoľvek neprípustným formám spracúvania, kedy by sa s osobnými údajmi mohli oboznámiť neoprávnené osoby.

 

Zásady pri práci s elektronickou poštou

 1. a) Je zakázané prostredníctvom emailu, telefonických hovorov, prípadne iných komunikačných prostriedkov šíriť dôverné informácie prevádzkovateľa IS.
 2. b) Pri odosielaní osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty oprávnená osoba vždy dôsledne preverí správnosť e – mailovej adresy. Oprávnená osoba je povinná používať antivírusovú ochranu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a nikdy ju nevypínať.
 3. c) Pri odosielaní elektronickej pošty oprávnená osoba využíva zabezpečenie. Oprávnená osoba nereagujte na správy typu: „pošlite tento e – mail všetkým svojim známym“. Je to porušenie internetovej etiky, obťažuje to ostatných používateľov a zahlcuje to komunikačné linky.
 4. d) Je zakázané posielanie a otváranie príloh – pripojených súborov v elektronickej pošte, ktoré môžu nejakým spôsobom ohroziť alebo poškodiť prevádzku informačného systému, trvale alebo dočasne znížiť jeho výkonnosť alebo ohroziť jeho bezpečnosť.

 

Bezpečnostné incidenty

 

Zaznamenávanie údajov je potrebné pre prijatie vhodných priebežných opatrení, ako aj následnej analýzy priebehu bezpečnostného incidentu s cieľom zamedzenia opätovnému výskytu. Ak je to nutné zodpovedný pracovník prevádzkovateľa implementuje opatrenia pre zamedzenie ďalších dôsledkov incidentu, ako aj možnosti jeho opakovania. Následne treba nahlásiť incident ak unikli osobné údaje najneskôr do 72 hodín úradu na ochranu osobných údajov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje určený pracovník.

 

 1. Zohľadnenie práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa zamýšľané spracúvanie týka.

Základným bezpečnostným zámerom tohto dokumentu je ochrana osobných údajov všetkých dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa (aj potenciálnych), ktorí poskytli svoje osobné údaje pre účel vytvorenia pracovno-právneho vzťahu. Pod túto skutočnosť ďalej spadá ochrana osobných údajov externých spolupracovníkov, s ktorými prevádzkovateľ môže dôjsť do styku v rámci jeho predmetov podnikania. Rovnako tak budú chránené osobné údaje dotknutých osôb, klientov – zákazníkov prevádzkovateľa. Ďalej môžu byť dotknutými osobami v zmysle tohto bezpečnostného zámeru aj všetky osoby, ktorým je umožnený vstup do priestorov prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ zabezpečuje dotknutým osobám nasledovné:

 • pred začatím spracúvania jednoznačne a konkrétne vymedzí účel spracúvania,
 • povinnosť oznámenia incidentu dotknutej osobe v závažných prípadoch,
 • právo na prenosnosť údajov dotknutých osôb,
 • právo na výmaz dotknutej osoby (ak sú dáta protizákonne spracúvané),
 • možnosť odvolať súhlas dotknutej osoby kedykoľvek,
 • na rozdielne účely získavať osobné údaje osobitne,
 • osobné údaje získané na rôzne účely nezdružovať,
 • spracúvať len správne, úplné a aktualizované osobné údaje,
 • nesprávne a neúplné osobné údaje blokovať, opraviť alebo doplniť,
 • nesprávne údaje, ktoré nie je možné opraviť alebo doplniť zlikvidovať,
 • zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi,
 • nevynucovať súhlas dotknutej osoby hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, dodania služieb alebo tovaru,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme poskytnúť informácie o stave spracúvania osobných údajov v rozsahu: názov, sídlo alebo trvalý pobyt, právnu formu a identifikačné číslo prevádzkovateľa; meno a priezvisko štatutárneho orgánu prevádzkovateľa; identifikačné označenie informačného systému; účel spracúvania, zoznam osobných údajov a okruh dotknutých osôb; okruh príjemcov, ktorým sú alebo budú údaje sprístupnené, tretie strany, ktorým osobné údaje sú alebo budú poskytnuté; tretie krajiny, do ktorých sa uskutočňuje prenos osobných údajov; právny základ informačného systému; formu zverejnenia, ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva; všeobecnú charakteristiku opatrení za zabezpečenia ochrany osobných údajov a dátum začatia a dobu spracúvania,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis osobných údajov,
 • opraviť nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje,
 • likvidovať osobné údaje po splnení účelu spracúvania; vrátiť úradné doklady, ak boli predmetom spracúvania,
 • likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona.
 • bezodkladné písomné oznámenie dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR, že na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, ktorej práva boli obmedzené, boli jej nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje opravené,
 • prípadne zlikvidované; ak boli predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, že jej boli vrátené,
 • realizáciu technických, personálnych a organizačných opatrení a dohliada na ich aplikáciu v praxi,
 • dohľad pri výbere sprostredkovateľa a prípravu písomnej zmluvy alebo poverenia pre sprostredkovateľa; preveruje dodržiavanie dohodnutých podmienok,
 • dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov.